อัลบั้มภาพ "กิจกรรมกีฬาอาสาสมัครสำหรับมวลชน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมกีฬาอาสาสมัครสำหรับมวลชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560 )
 
(วันที่ 20 ก.ย. 60)นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอาสาสมัครสำหรับมวลชน ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด และ เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุในอำเภอหัวหินใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้มีความเข้าใจต่อความสัมพันธ์อันดีต่อการใช้ชีวิต พร้อมกันนี้ นายอำเภอหัวหิน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครกีฬา จำนวน 2 ราย คือ นางวรากร ชุมพล และนายจันทร์ เรืองโชติ จากนั้นจึงเป็นการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน