Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
                 อำเภอหัวหิน  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8 อำเภอ)  อยู่ทางตอนเหนือ   ของจังหวัด  ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ  90  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร   ประมาณ  230  กิโลเมตร
  เนื้อที่
 

               อำเภอหัวหิน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  937  ตารางกิโลเมตร  โดยแยกเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน     86.36  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ  12.10  ตารางกิโลเมตร  และนอกเขตเทศบาล  839  ตารางกิโลเมตร

 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

อำเภอชะอำ  อำเภอท่ายาง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอปราณบุรี 
อ่าวไทย
เทือกเขาตะนาวศรี  เขตแดนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า

 
  ลักษณะภูมิประเทศ
 

               สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  และบางส่วนพื้นที่ลาดชันสลับกันไปบริเวณที่อยู่ใกล้เทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งมีภูเขาลาดชันและมีเทือกเขา  มีแม่น้ำสำคัญ  1  แห่ง  คือ  แม่น้ำปราณบุรี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ            ลำคลองสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านในพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร อุปโภคบริโภค

  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ
 
 • ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  -  เดือนพฤษภาคม  ของทุกปี
 • ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  เดือนตุลาคม   ของทุกปี
 • ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
 

พื้นที่และการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่
          มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มพื้นที่ใช้สอย  ราษฎรถือครองที่ดินมีการออกเอกสารสิทธิ์ / หลักฐานการครอบครองทำประโยชน์  มีดังนี้      

 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส.3ก)
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส.3)
 • ใบแสดงภาษีบำรุงท้องที่  (ภบท.5)
 

การปกครอง
               อำเภอหัวหิน  แบ่งเขตการปกครอง ตาม  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  ออกเป็น  7  ตำบล  (63 หมู่บ้าน 42  ชุมชน)    ประกอบด้วย

 • ตำบลหัวหิน           เทศบาลเมืองหัวหิน  28  ชุมชน
 • ตำบลหนองแก        เทศบาลเมืองหัวหิน  7  ชุมชน
 • ตำบลทับใต้           14  หมู่บ้าน
 • ตำบลหินเหล็กไฟ     16  หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองพลับ      10  หมู่บ้าน  (เทศบาลตำบลหนองพลับ  7  ชุมชน) 
 • ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   11  หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงนคร                   12  หมู่บ้าน
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วย

 • เทศบาลเมืองหัวหิน
 • เทศบาลตำบลหนองพลับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
 

ประชากร  ทั้งสิ้น 98,775 คน  ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2554)

 • ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน              จำนวน      56,292  คน
 • ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ        จำนวน        4,189  คน
 • ประชากรนอกเขตเทศบาล                        จำนวน      38,294  คน
 • ประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว                   จำนวนกว่า  50,000  คน