Username :
Password :
 
 
สภาพทางสังคม
 

-  ด้านการศึกษา
          อำเภอหัวหิน  มีการให้บริการทางด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางในทุกระดับ  โดยมีสถานศึกษา/โรงเรียน  จำนวนทั้งสิ้น  48  แห่ง ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัย            จำนวน  2  แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
 2. สถานศึกษา อาชีวการศึกษา/พณิชการ  จำนวน  2  แห่ง
 3. โรงเรียนมัธยมสามัญ (ม.ต้น – ม.ปลาย)  จำนวน  3  แห่ง
 4. โรงเรียนขยายโอกาส (ก่อนประถม – ม.ต้น)  จำนวน  8  แห่ง
 5. โรงเรียนขยายโอกาส (ก่อนประถม – ประถม)  จำนวน  13  แห่ง
 6. โรงเรียนเอกชน  จำนวน  20  แห่ง

-  ศาสนา
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอื่นบ้าง  ได้แก่  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาซิก ศาสนาฮินดู ประกอบด้วย

 1. วัด  (ธรรมยุต 7 วัด และมหานิกาย 31 วัด)  จำนวน  38  แห่ง
 2. ที่พักสงฆ์ (สำนักสงฆ์)  จำนวน  38  แห่ง
 3. โบสถ์คริสต์  จำนวน  3  แห่ง   
 4. ศาลเจ้า  จำนวน  4  แห่ง 

-  ศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี
          อำเภอหัวหิน  ในอดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมง  ทำการประมงเป็นอาชีพดั้งเดิม บริเวณชุมชน        สมอเรียง  ชุมชนตะเกียบ  ชุมชนเขาเต่า (วิถีชีวิตชาวเล)  และมีขนบธรรมเนียมประเพณีแห่นางสงกรานต์             แห่เรือบก  การละเล่นผีพุ่งไต้ การละเล่นผีอึ่งอ่าง การละเล่น เข้าแม่ศรี  พิธีทำบุญทุ่ง  และพิธีทำบุญส่งเคราะห์ ทางทะเลที่เป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีมาช้านาน วิถีชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) ในเขตท้องที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

-  การสาธารณสุข
1.โรงพยาบาล  จำนวน  3  แห่ง
          1.1  โรงพยาบาลหัวหิน
          1.2  โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน (รพ.เอกชน)
          1.3  โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน (รพ.เอกชน)
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จำนวน  1  แห่ง
3. สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สภากาชาดไทย  จำนวน  1  แห่ง
4. สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน/ศูนย์สุขภาพชุมชน  จำนวน  10  แห่ง
5. สำนักงานส่วนมาลาเรีย  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง      จำนวน    1  แห่ง
6. สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)  จำนวน  37  แห่ง
7. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  33  แห่ง
8. กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน 

- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. สถานีตำรวจภูธรหัวหิน
 2. สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ
 3. สถานีตำรวจท่องเที่ยว 7 กองกำกับการ 2 (หัวหิน)
 4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
 5. สถานีตำรวจรถไฟหัวหิน
 6. กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย วังไกลกังวล

- การคมนาคม

 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (เพชรเกษม)
 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (เพชรเกษมแนวใหม่)
 3. ท่าอากาศยานหัวหิน (บ่อฝ้าย)
 4. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
 5. สถานีรถไฟหัวหิน
 6. เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  จำนวน 25 สาย

- แหล่งน้ำ

 1. เขื่อนปราณบุรี
 2. การประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  1  แห่ง 
 3.  ประปาเทศบาลตำบล  จำนวน  1  แห่ง                   
 4. ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  24  แห่ง
 5. อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
 6. อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
 7. อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน
 8. อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
 9. บ่อน้ำบาดาล  จำนวน  336  บ่อ  และบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  104  แห่ง