Username :
Password :
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
 

                   ในอดีตที่ผ่านมาหัวหินเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  มีราษฎรอาศัยอยู่ไม่มากนัก  ประกอบอาชีพทางด้านการประมง  ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่น เช่น  จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาเพื่อทำมาหากิน            และประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้น  ทำให้ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ขยายตัวใหญ่ขึ้น  มีความเจริญมากขึ้นตามลำดับ  ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้มาถึงหัวหิน  เมื่อปี พ.ศ. 2454  ตลอดจนได้มีการสร้างตำหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก  และการรถไฟแห่งประเทศได้ก่อสร้างโรงแรมรถไฟ  เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นเชิดหน้าชูตาของชาว  หัวหิน  สร้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน (สนามกอล์ฟรถไฟ) ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทย  เพื่อบริการนักท่องเที่ยว         ที่มาพักผ่อนตากอากาศในพื้นที่เมื่อ  พ.ศ. 2468  หัวหินถือเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทย  มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 230 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 2.5 - 3  ชั่วโมง)
                   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2469  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ         ให้สร้างวังไกลกังวลขึ้น  เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชทานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อนและสร้างเสร็จ       เมื่อ พ.ศ. 2473  สถานที่แห่งนี้นับเป็นสัญลักษณ์อันสง่างาม  ทรงคุณค่าและเป็นที่ภาคภูมิใจเชิดหน้าชูตาของ    ชาวหัวหินมาจนกระทั่งทุกวันนี้  ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จฯ มาประทับ  ณ วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นการถาวร
                   หัวหินได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหัวหิน  โดยขึ้นกับอำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          เมื่อ พ.ศ. 2475  และต่อมาทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอหัวหินขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อ พ.ศ. 2492  ซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมแนวใหม่  ท้องที่ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน      นายอำเภอหัวหินคนแรก  คือ  นายเอื้อน  จารุรัตน์  คนปัจจุบัน  คือ  นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม  (26 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)

   
 

ที่ว่าการอำเภอหัวหินหลังใหม่ในปัจจุบัน

 

                   อาคารที่ว่าการอำเภอหัวหินหลังเก่า  ก่อสร้างมาตั้งแต่  พ.ศ. 2512  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์รับเสด็จฯ เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต  2  ชั้น ขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว  30  เมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ  เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานภารกิจถวายความปลอดภัยและงานรัฐพิธีสำคัญกับสำนักงาน  วังไกลกังวล (ปัจจุบัน ปี 2554 อาคารดังกล่าวได้ถูกรื้อถอน เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่  50  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้พิจารณาจัดทำโครงการอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ  โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอทั่วไปประเทศ  จำนวน  100  แห่ง  ซึ่งอำเภอหัวหินเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณปี  2539  จำนวน  6,595,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่  เป็นอาคารคอนกรีต 2  ชั้น  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  แทนอาคารที่ว่าการอำเภอหัวหินหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม  ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายต่อเติมเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน  ที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงได้ขอย้ายที่ว่าการอำเภอหัวหินไปตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม         แนวใหม่  (ถนนบายพาส)  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                            โดย  นายอเนก  พรสมบูรณ์ศิริ,  นายจวนง้าว พรสมบูรณ์ศิริ  และนางประเทือง  พรสมบูรณ์ศิริ  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน  จำนวน  75  ไร่  และเงินสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอจากอาคาร  2  ชั้น  เป็นอาคาร 3  ชั้น            อีกจำนวน  10  ล้านบาท  ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ทำสัญญาว่าจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญการก่อสร้าง    (1994)  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2539  กำหนดแล้วเสร็จในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2540  เป็นเวลา  270  วัน  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ที่ว่าการอำเภอหลังใหม่  อำเภอจึงได้ประสานงานกับงานพิธีของสำนักพระราชวัง  กำหนดฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่  27  กันยายน  2539                         เวลา  09.09 -  09.39  น. เป็นวันเวลาที่เป็นมหามงคลฤกษ์ และได้รับเกียรติจากนายกอบกุล  ทองลงยา               ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขณะนั้น  เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอหัวหินหลังใหม่  และการก่อสร้างได้ดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ต่อมาเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2542  นายอรรถสิทธิ์  มานะกุล  นายอำเภอหัวหินในขณะนั้น  ได้ให้ส่วนราชการต่างๆ  ย้ายไปปฏิบัติงาน  ณ  ที่ว่าการอำเภอหัวหิน  หลังใหม่แห่งนี้ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวหัวหินจนถึงปัจจุบัน